Yhteystiedot

Puhelin:
045 897 9229
Sähköposti: nordictraico@gmail.com

Saattohoidossa on paljon kehitettävää maassamme

Maanantai 13.1.2014 klo 10:25 - Merja Sankelo

Saattohoidolla tarkoitetaan parantumattomasti sairaan hoitoa ennen lähestyvää kuolemaa. Voisi ajatella, että jokainen maamme kansalainen on oikeutettu parhaaseen mahdolliseen hoitoon ennen kuolemaa. Näin ei kuitenkaan aina ole.Kuoleman kynnyksellä ihminen on muiden armoilla hoitonsa ja kohtelunsa suhteen.Heikon kuntonsa vuoksi kuolevalla ei useinkaan ole voimia vaatimusten tai valitusten esittämiseen. Olisiko tässä syy siihen, että hoidon laadusta on heidän kohdallaan helppo tinkiä ? Hoidon laadusta valittavat lähinnä omaiset, jotka surullisina ja ahdistuneina liian usein joutuvat toteamaan puutteita rakkaan läheisensä hoidossa. Itsekin jouduin muutamia vuosia sitten ihmetystä herättävän tilanteen eteen käydessäni tapaamassa erästä sukulaista, jolla oli suoliston alueen syöpä ja joka oli hoidettavana oman kotipaikkakuntansa terveyskeskuksen vuodeosastolla. Hänet oli sijoitettu kahden hengen huoneeseen, jonne astuessani löysin hänet nelinkontin vuoteella kasvot patjaan päin. Hän huokaili ja läähätti yhtenään, oli ahdistunut ja levoton. Tuskin pystyimme mitään keskenämme puhumaan hänen kipujensa vuoksi. Onneksi tilanne saatiin hallintaan myöhemmin.   

Arvostetun The Economist-lehden tutkimusyksikkö julkaisi vuonna 2010 tulokset saattohoidon laatua koskevasta vertailututkimuksesta, jossa oli mukana 40 maata. Hoidon laatua arvioitiin 27 indikaattorin avulla. Tietoja hankittiin tilastoista ja haastatteluilla. Laadukkainta elämän loppuvaiheen hoito oli Iso-Britanniassa ja Australiassa. Suomi sijoittui arvioinnissa vasta 28.sijalle.

Nykyisen saattohoidon ideaalimalli luotiin Iso-Britanniassa jo 1960-luvulla. Siitä lähtien maassa on tehty systemaattista työtä saattohoidon laadun varmistamiseksi. Vuonna 2004 maassa käynnistyi saattohoitoa ohjaava kansallinen ohjelma, joka laajeni saattohoitoa koskevaksi strategiaksi vuonna 2008. Strategiaan sisältyy suositukset seuraavien työkalujen käytöstä saattohoidossa: Gold Standard Framework (Hoidon laadun kehittämisohjelma+akkreditointi), Liverpool Care Pathway (hoitomalli 2-4 viimeiselle elinpäivälle) ja Advanced care planning (keskustelu ja dokumentointi hoidosta tulevaisuudessa = hoitotahto). Ne ovat jo laajasti käytössä Iso-Britanniassa.

Saattohoidon laatua koskevat puutteet maassamme ovat moninaisia. Hoidon toteutusta hankaloittaa hoito useissa erilaisissa hoitopaikoissa. Lisäksi hoitoa vaikeuttaa ennakkoluulot vahvoja kipulääkkeitä kohtaan ja siitä johtuva liian vähäinen ja liian myöhään aloitettu käyttö, puutteet kivun arvioinnissa ja seurannassa, eri ammattiryhmien välinen heikko yhteistyö, hoitoa koskevien yhteisesti sovittujen käytäntöjen puuttuminen hoitoyksiköistä sekä liian yksipuoliset oireiden lievitysmenetelmät. Vain kolmannes terveyskeskuksista pystyy tarjoamaan yhden hengen huoneen kuolevalle, joka parhaiten mahdollistaa läheisten läsnöolon, joka on kuolevalle tärkeä henkinen tuki. Koulutusta saattohoidosta on edelleen tarjolla liian vähän. Laadukkainta kuolevien hoito on maamme neljässä saattohoitokodissa, ja niiden käytännöistä onkin terveyskeskuksilla, keskussairaaloilla ja muilla hoitoyksiköillä paljon opittavaa jos haluavat saattohoitoa kehittää nykyistä paremmaksi.

Puutteet saattohoidon laadussa ovat enemmän järjestelmästä ja vastuutahojen päätöksenteosta ja toiminnasta johtuvia. Yksittäiset hoitajat ja lääkärit tekevät parhaansa potilaiden hyväksi. Toisaalta jokainen saattohoitoon osallistuva voisi olla aloitteentekijä uudistuksille, jotka parantaisivat kuolevan potilaan hoidon laatua.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuolema, hoito, laatu

Rakkaus elämän voimana ja kasvun lähteenä

Tiistai 11.6.2013 klo 20:06 - Merja Sankelo

Jokaisessa ihmisessä on istutettuna rakkauden kipinä, joka merkitsee tarvetta tulla rakastetuksi, tarvetta rakastaa ja elää rakkauden ilmapiirissä. Rakkauden tarvetta voidaan selittää mm. eksistentiaalisilla tekijöillä eli ensiksikin uskolla, että ihminen on osa maailmankaikkeudessa vallitsevaa energiaa, jonka perusolemus on rakkaus. Tuo rakkaus on kaiken elollisen perusta ja pitää yllä kaikkea luotua. Toiseksi voidaan ajatella, että jokaisen yksilön elämän keskeinen tarkoitus  maapallolla on oppia uusia asioita rakkaudesta. Perustana on näkemys siitä, että ihmisen fyysisessä kehossa asuu koko elämän ajan kuolematon sielu, jonka koti on meidän fyysisen maailmamme ulkopuolella ns. toisessa ulottuvuudessa. Em. näkemykseen sisältyy usko siitä, että jokainen sielu  elää vaihtelevan määrän elämiä oppiakseen rakkaudesta niin paljon, että voi siirtyä aina korkeammalle kehityksen tasolle toisessa ulottuvuudessa.

Ilman rakkautta ei ole onnellisuutta, johon jokaisen tulisi pyrkiä elämänsä aikana. Positiivisuus lisää rakkautta ja negatiivisuus puolestaan vähentää sitä. Rakkaus on monimuotoista. Universaalirakkaus on pyyteetöntä korkeimman voiman eli Jumalan palvelemista ja keskittymistä vain tähän tehtävään. Jokaisen tulisi kuitenkin rakastaa myös itseään ja muita ihmisiä. Itsensä rakastaminen tarkoittaa hyvää huolenpitoa mielen ja kehon terveydestä sekä itsensä hyväksymistä. Ihmisten välistä rakkautta on erilaista. On vanhempien ja lasten välinen rakkaus, naisen ja miehen välinen rakkaus ja rakkaus eli veljeys kanssaihmisten kesken. Ihmisen tulisi osoittaa rakkautta ja huolenpitoa myös luontoa, eläimiä ja elinympäristöä kohtaan. 

Rakkauden täyttämä elämä on täydellisesti mahdollista vasta kun ihminen on herännyt rakkaustietoisuuteen eli on ymmärtänyt, että rakkaus on keskeisin ja tärkein asia elämässä. Rakkausherätys voi tapahtua joko uskonnollisissa yhteyksissä tai itsetutkiskelun ja pohdinnan seurauksena. Rakkauden löytäminen on tärkeä vaihe elämässä. Sen jälkeen ihminen alkaa elää tavallaan uudelleen. Hän alkaa arvostaa erilaisia asioita ja alkaa kiinnittää huomiota uusiin yksityiskohtiin elämässään. Hänestä tulee itsekriittisempi ja tietoisempi vastuullisuudestaan omaa ja toisten elämää kohtaan. 

Rakkaudellinen elämä on täynnä positiivisuutta ja jokaisesta hetkestä nauttimista. Rakkaus heijastuu kaikessa tekemisessä. Rakkaus ihmisiä kohtaan ilmenee välittämisenä ja haluna tuottaa iloa. Rakkauteen kuuluu hyvän tekeminen. Hyvää voi tehdä ajattelemalla, puhumalla ja erilaisten tekojen avulla. Rakastavia ajatuksia, sanoja ja tekoja seuraa mielen rauha, joka on välttämätön osa onnellista elämää. Myös uhrautuminen on yksi piirre rakkaudessa. Kun rakastaa niin haluaa auttaa ja tehdä toisen hyväksi kaiken mahdollisen. Rakkaustietoiselle henkilölle tulee hyvä olo auttamisesta, koska hän kokee toimineensa oikein ja oman vakaumuksensa mukaisesti. Tämä todellistuu esimerkiksi tekemällä mm. vapaaehtoistyötä. Anteeksiantaminen itselle ja muille on osa rakkautta.

Rakkaudessa elävän henkilön tuntee siitä, että hän on ystävällinen, iloinen ja kiitollinen elämästä ja sen yksityiskohdista. Hän on avoin, suvaitsevainen ja häntä on helppo lähestyä. Hän kohtelee ihmisiä samanarvoisesti, hyväksyvästi ja rakastavasti. Hän arvostaa toisen sanoja ja ajatuksia eikä koe, että itse on aina oikeassa.

Se,että elää rakkaustietoisuudessa, ei tarkoita sitä, että elämässä ei ole vastoinkäymisiä tai että kaikki sujuu kuin on itse tietoisessa mielessä ajatellut. Tällainen rakkauden merkityksen sisäistänyt ihminen näkee kuitenkin vastoinkäymisetkin oppimisen ja henkisen kasvun lähteinä. Hän uskoo, että jos oppimista ei tapahdu, niin vastaavia tilanteita tulee vastaan  elämässä uudelleen. On ihmisiä, jotka eivät tarvitse vastoinkäymisen tuomia opetuksia, koska he oivaltavat asioita ilman niitäkin.

Elämä on kilvoittelua sen kanssa, miten koko ajan pystyy elämään rakkauden hengessä ja ajattelemaan, puhumaan ja viestimään rakkautta sekä tekemään rakkauden tekoja. Kysymyksessä on elämän mittainen rakkauden koulu, joka vaatii kurinalaisuutta, ponnisteluja ja hyvää elämän hallintaa. Rakkaudesta pitää huolehtia. Tässä on tärkeää omasta itsestä huolehtiminen sekä fyysisesti että henkisesti ja sen toistaminen itselle koko ajan, että elämää tulisi elää itseä ja muita rakastaen. Olisi hyvä ääneen toistaa rakkaus-sanaa joka päivä useaan kertaan eräänlaisena mantrana. Näin alitajunta alkaa toteuttaa rakkautta ihmisen elämässä ja elämä muuttuu tätä toistettaessa yhä enemmän rakkautta sisältäväksi.

Monet ihmiset elävät tiedostamatta rakkauden merkitystä elämässä ja ajattelevat siksi kaikkea materiaalisen pärjäämisen näkökulmasta. Taloudellinen menestys, maine ja kuuluisuus näyttelee pääosaa elämässä ja muu unohtuu. Onnellisuus, jota nämä ihmiset kokevat, on onnellisuutta vailla syvempää tyytyväisyyden tunnetta. Nämä ihmiset ovat usein tulevaisuusorientoituneita ja heidän on vaikea pysähtyä nauttimaan nykyhetkestä. Elämä on koko ajan jonkin uuden menestyksen saavuttamista eri muodoissaan, kiireistä ja näennäisen tärkeää, mutta rauha puuttuu. Elämästä nauttiminen ja siitä iloitseminen on vähäistä. Tällainen ihminen saattaa olla myös välinpitämätön sekä kylmä elämää ja muita ihmisiä kohtaan. Tällainen elämä koetaan helposti olevan vailla perimmäistä tarkoitusta.

Suhde maailmankaikkeuden korkeimpaan voimaan antaa siivet rakkaudelle ja sen mukaiseen elämään. Jokaisella ihmisellä on oikeus Jumalalliseen johdatukseen, mutta se vaatii itsensä kuuntelua, hiljentymistä ja kysymysten esittämistä, joka monelle on vaikeaa. Ihminen voi kuulla sisimmästään oman ikuisen sielunsa äänen ja myös enkelten, oppaiden sekä korkeimman voiman äänen. Vastaukset ja ohjeet ovat aluksi heikkoja, mutta harjoittelun tuloksena sisäisten viestien kuuntelu muuttuu helpommaksi. Tällaisen universaalin vuorovaikutuksen myötä ihminen ei ole koskaan yksin elämässään. Tämä lohduttaa ja auttaa etenkin vastoinkäymisten hetkellä.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakkaus, rakkaustietoisuus, henkinen kehitys

Käsitykset elämästä, ihmisestä ja maailmankaikkeudesta ovat läsnä läheisen kuolemasta johtuvassa surussa

Maanantai 26.11.2012 klo 8:56 - Merja Sankelo

Kuolema pysäyttää ja varsinkin silloin kun se kohtaa omaa elämää ja lähipiiriä. Tuskallisinta kuolemassa on se, että joutuu eroamaan itselle rakkaasta ihmisestä. Surukokemukseen vaikuttaa väistämättä käsitykset elämästä yleensä. Kun ihminen uskoo, että elämä on ainutkertainen matka maan päällä, joka päättyy kuolemaan ja jonka jälkeen ei ole mitään elämää, on ero rakkaasta läheisestä erittäin raskas kokemus, koska ero koetaan lopullisena.Suurin osa suomalaisista uskoo evankelisluterilaisen kirkon mukaisesti, että elämä on ainutkertainen matka maan päällä, jota seuraa ikuinen elämä tuonpuoleisessa, mutta vasta ns. ylösnousemuksen jälkeen. Tämä käsitys antaa toivoa kuolleen läheisen jälleen näkemisestä ja tuo lohtua surijalle;ero on vain väliaikainen. Pieni osa suomalaisista ajattelee, että elämä maanpäällä on yksi ajanjakso ikuisen minän eli sielun tai hengen kehitysprosessissa. Tähän sisältyy näkemys uudelleen syntymisen mahdollisuudesta eli reinkarnaatiosta, johon uskovat mm. spiritualistit ja buddhalaiset. Tällainen usko helpottaa surua, koska mukana on toivo mahdollisesta jälleen näkemisestä ja elämän jatkumisesta.

Surukokemuksessa on läsnä myös käsitys ihmisestä. Yleisesti ajatellaan, että ihminen on muista erillinen fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen, hengellinen ja älyllinen kokonaisuus, jolla on tietoinen mieli ja alitajunta. Osa uskoo myös edellä mainitun sielun olemassaoloon. On myös ihmisiä, jotka näkevät, että ihminen koostuu fyysisestä kehosta ja henkikehosta eli energioista (eetteri-,astraali-, mentaali-ja kausaalikeho) sekä energiakeskuksista ja energiakanavista, joiden välityksellä ihminen on yhteydessä maailmankaikkeudessa vallitsevaan energiaan. Tämän ajattelun mukaan henkikeho on yhtä kuin ikuinen sielu. Niillä, jotka uskovat sielun olemassaoloon, on erilaisia käsityksiä siitä, koska sielu kuoleman yhteydessä irtoaa ruumiista. Osa uskoo, että sielu irtoaa kehosta heti kuoleman tapahduttua ja muut, että joskus myöhemmin. Usko sielun irtoamiseen ruumiista heti kuoleman hetkellä helpottaa surevien ratkaisuja "ruumiin käsittelystä" kuoleman jälkeen; polttohautauksesta ja elinten luovutuksesta päättäminen on helpompaa.

Edellä oleviin käsityksiin kytkeytyy näkemykset maailmankaikkeudesta. Osa ihmisistä uskoo, että on olemassa vain fyysinen maailma, jossa ihminen elää. Monet uskovat, että on olemassa fyysinen maailma ja siitä erillään oleva rinnakkainen maailma, jota myös toiseksi ulottuvuudeksi, taivaaksi ja henkimaailmaksi kutsutaan, ja jonne ihmisen sielu siirtyy kun elämä maan päällä päättyy. On myös niitä, jotka uskovat, että fyysisen maailman ja henkimaailman "asukkaiden" välillä voi olla kommunikaatiota eli vuorovaikutusta. Tämä tarkoittaa kuoleman yhteydessä mm. sitä, että läheisen kanssa voidaan jatkaa yhteydenpitoa, vaikka häntä ei enää pystytä fyysisin silmin näkemään.

Surukokemukseen vaikuttaa tieto, jonka ihminen on elämänsä aikana omaksunut. Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus ja siinä erotetaan mm. tieteellinen tieto ja arkitieto. Tieteellinen tieto on tutkimukseen perustuvaa ja arkitieto voidaan jakaa kokemustietoon, uskomustietoon ja intuitiotietoon. Omaksuttu tieto vaikuttaa siihen, miten kuolema ja suru koetaan ja miten siitä selviydytään. Jos ihminen esim. uskoo, että elämässä on kaikki sattumaa,on kuolemakin sattuma, joka ehkä olisi voitu välttää jos olisi toimittu toisin. Tästä seuraa runsaasti erilaista spekulaatiota kuoleman jälkeen. Jos henkilö puolestaan uskoo, että jokaisen kuoleman hetki on ennalta määrätty, niin kuolemaan suhtautuminen on tyynempää, koska on tapahtunut "niinkuin on tarkoitettukin".

Läheisen kuolema merkitsee paitsi eroa  niin myös muutoksia omassa elämässä. Menetyksestä aiheutuvien ajatusten, reaktioiden ja tunteiden kokonaisuutta kutsutaan suruksi, joka on luonteeltaan yksilöllinen muutos-ja sopeutumisprosessi elämässä. Ontologisten ja eksistentiaalisten käsityksen lisäksi surun kokemiseen ja siitä selviytymiseen vaikuttaa useat muut tekijät.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: suru, kuolema, käsitykset, kokemukset

Terveyteen vaikuttavat tekijät ja haasteet itsehoidolle

Keskiviikko 4.4.2012 - Merja Sankelo

 

Terveyteen vaikuttavat tekijät ja haasteet itsehoidolle

Terveys on tärkeää yksilön, perheen ja yhteiskunnan näkökulmasta. Väestön runsas sairastaminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi, koska se lisää terveyspalvelujen käyttöä, sairaslomia ja ennenaikaista eläkkeelle siirtymistä. Yksilön näkökulmasta terveys tuo laatua, onnellisuutta  ja lisää vuosia elämään. Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan terveys on täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin dynaaminen  tila. Terveyden säilyminen vaatii yksilöltä oikeaa asennetta, yritystä ja ponnistelua. Terveys on jatkuvassa muutoksen tilassa, koska siihen vaikuttaa monet eri tekijät. 

Perinteisesti ajatellaan, että terveys on yhteydessä ravintoon, liikuntaan, tupakointiin, huumeiden ja alkoholin käyttöön sekä ylipainoon. Lisäksi tiedetään, että perimä altistaa tietyille sairauksille. Myös elinympäristö eri osatekijöineen (maaperä, ilma, vesi) ja ns. sattuma: mm. tapaturmat, onnettomuudet ja kaatumiset aiheuttavat muutoksia terveyteen. Runsaasti tieteellistä näyttöä on positiivisten ihmissuhteiden merkityksestä terveydelle, joka kertoo siitä, että ihmistä ei ole luotu olemaan yksin, vaan yhdessä muiden kanssa. Tutkittua tietoa on myös monien muiden tekijöiden vaikutuksesta terveyteen, joista otan esille seuraavaksi muutamia. 

Tutkimusten mukaan kulttuuri eri muodoissaan (taide, musiikki, tanssi jne.) on tärkeä hyvinvoinnin lähde ihmiselle. Se rentouttaa ja tuo virkistystä elämään. Myös luonnossa ja raikkaassa ulkoilmassa oleminen ja eläinten kanssa touhuaminen on hyväksi terveydelle. Pelkästään luonnon katselu ikkunaruudun läpi on kokemuksena tervehdyttävä. Luonnon ja eläinten läheisyyden hyödyntämistä sairauksien hoidossa sekä elämänvoiman ja virkistyksen lähteenä käytetään nimitystä "Green Care", joka on uusi asia Suomessa.  Useimmat ihmiset hakeutuvat ainakin joskus kulttuurin pariin ja luonnon  läheisyyteen, mutta harvemmin vaikuttimena on kuitenkaan tietoinen omasta terveydestä huolehtiminen.

Tieteellistä näyttöä on ajatusten yhteydestä terveyteen. Negatiiviset ajatukset altistavat sairauksille ja positiiviset edistävät terveyttä ja lisäävät elinvuosien määrää. Positiiviset ajatukset, joihin sisältyy mm. rakkaus, kiitollisuus, myötätunto ja anteeksianto, auttavat pysymään terveenä, koska ne herättävät mielihyvän tunteen. Mielihyvän kokeminen on yksilöllinen asia, mutta tutkimusten mukaan esimerkiksi kosketus, hieronta, yhdessäolo ihmisten kanssa, vapaaehtoistyö, anteliaisuus, ystävällisyys, sauna, liikunta, nauru, halaaminen ja rakastelu synnyttää mielihyvää. Fysiologisissa tutkimuksissa on todettu, että mielihyvän kokeminen lisää oksitosiini-hormonin eritystä aivoissa, jolla puolestaan on todettu olevan  runsaasti erilaisia positiivisia vaikutuksia kehoon ja mieleen. Jos siis haluaa olla terve niin kannattaa ajatella postiviisesti ja tehdä päivittäin asioita, joista tulee hyvä mieli. Itse asiassa kysymys on onnellisuuden tunteen tavoittelusta elämässä. 

Terveyden näkökulmasta on tärkeää se mihin uskoo. Uskomukset ovat toistuvia ajatuksia, joihin sisältyy vahva tunnelataus; esimerkiksi "vilustun helposti" tai  "kahvi valvottaa minua". On todennäköistä, että se mihin uskoo myös toteutuu. Lääkkeiden tehokin perustuu pääosin ihmisten uskoon niiden vaikuttavuudesta. Tämä on todettu useissa plasebo eli lumelääketutkimuksissa. Jos haluaa pysyä terveenä niin kannattaa uskoa asioihin, jotka edistävät omaa terveyttä. Uskon voimaa voi lisätä visualisointi-eli mielikuvaharjoituksilla ja voimalauseiden päivittäisellä käytöllä. Esimerkiksi tällaiset voimalauseet eli hokemat ovat hyväksi terveydelle: " Pysyn terveenä koska syön omenan joka päivä","Ikääntymisestä huolimatta terveyteni pysyy hyvänä" tai "Nukun hyvin joka yö koska lopetan syömisen neljä tuntia ennen nukkumaan menoa".  

Myös se, että hiljentyy joskus ja tyhjentää mielensä kokonaan kaikista ajatuksista on terveellistä. Tämä on todettu kun on tutkittu meditoinnin vaikutuksia ihmisen mieleen ja kehoon. Meditointi vähentää stressiä, alentaa verenpainetta sekä ehkäisee ja lieventää masennusta. Se rauhoittaa, edistää positiivisuutta sekä hidastaa ikääntymisprosessia. Positiivisten vaikutusten esille tulo edellyttää, että meditointia harjoitetaan säännöllisesti ja mieluiten päivittäin.

Terveyden edistämisessä on ymmärrettävä, että keho vaikuttaa mieleen ja mieli kehoon. Kun terveys horjuu on tilanteeseen puututtava kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi masennusta ei voi hoitaa pelkästään antamalla pillereitä, jotka nostavat mielialaa.  Hoitavan ja auttavan tahon tulisi kartoittaa laajasti sairastuneen elämäntilanne, elämän tavat sekä antaa ohjausta siitä, miten itsehoidolla voidaan edistää omaa terveyttä. Näin on myös fyysisten vaivojen esim. päänsäryn kanssa.

Näkisin, että avaimet parempaan väestön terveyteen tulevaisuudessa ovat itsehoidossa ja uudistuneemmassa ja monipuolisemmassa käsityksessä siitä, miten jokainen voi omaan terveyteensä vaikuttaa. 

 

 

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: terveys, vaikuttavat tekijät, itsehoito

Enkelten merkitys elämässä

Maanantai 3.10.2011 - Merja Sankelo

Eilen vietettiin Mikkelin päivää eli enkelten sunnuntaita. Hyvin vaatimattomien juhlallisuuksien merkeissä tuo päivä kansallisesti kului. Itse poltin kuitenkin kynttilää enkelten kunniaksi koko päivän ja kiitin heitä mielessäni kaikesta siitä, mitä ovat itseni ja perheeni hyväksi tehneet. Ehkä myös monet muut tekivät näin, mutta julkisesti tätä jo 400-luvulta alkaen enkeleille omistettua kirkollista juhlapäivää vietettiin melko näkymättömästi. Tietysti kirkoissa pidetyissä jumalanpalveluksissa enkelit saattoivat olla pappien saarnoissa keskiössä; kun itse kuuntelin radiolähetystä eräästä kirkosta, jäi puhe enkeleistä kuitenkin varsin vähäiseksi.

Vaikka en itse ole  normaalimielessä uskovainen eli en kuulu mihinkään uskonnolliseen yhteisöön,ovat enkelit minulle tärkeitä. Enkelit ovat osa maailmankaikkeutta ja maailmankaikkeuden korkeimman voiman eli Jumalan sanansaattajia. Jokaisella ihmisellä on omia suojelusenkeleitä, jotka ovat vierellä koko elämän ajan. Lisäksi on arkkienkeleitä, jotka johtavat suojelusenkelten toimintaa.   Enkelit auttavat, opastavat ja ohjaavat olemaan onnellisia ja nauttimaan elämästä jos näin haluamme. Maailmankaikkeudessa vallitsevan lain mukaan on jokaisella ihmisellä kuitenkin vapaa tahto, jota pitää kunnioittaa. Tämä tarkoittaa, että enkelit voivat auttaa ja puuttua ihmisten elämään vain jos apua ensin heiltä pyydetään.

Jokainen avunpyyntö on suuri ilo enkeleille ja he haluavat aina auttaa, koska he rakastavat ihmisiä. Kaikilla ihmisillä on synnynnäinen kyky olla yhteydessä enkelten kanssa. Sekä puhuminen että kuunteleminen on tärkeää tässä yhteydenpidossa kuten ihmistenkin välisessä viestinnässä. Enkelit voivat auttaa parantamaan terveyttä, ihmissuhteita,  tunne-elämää, uraa ja taloudellista tilannetta ja antavat ohjausta erilaisiin elämän ratkaisuihin. On ollut aika, jolloin oli täysin luonnollista, että kaikki ihmiset turvautuivat enkeleihin arkipäivän tilanteissa, mutta vähitellen tilanne muuttui. Ihmiset erkaantuivat tästä ohjauksesta ja alkoivat elää elämäänsä oman viisautensa varassa. Nyt on kuitenkin jälleen merkkejä siitä, että ihmiset ovat kasvavassa määrin hakeutumassa yhteyteen toisen maailman auttajien (enkelit ja maailmankaikkeuden korkein voima) kanssa. Kehitys on luonnollista, koska nämä rinnakkaiset maailmat ovat loppujen lopuksi osa samaa maailmankaikkeudessa vallitsevaa energiaa, jonka lait koskevat myös toimintaamme täällä maan päällä.  

Enkelten merkitys elämässä riippuu jokaisen omasta tahdosta. Jos halutaan, voi heidän merkityksensä  olla aivan valtavan suuri ja osa jokaista arkipäivää. On kuitenkin niin, että vaikka heidän apuaan ei pyydetä ja heidän läsnäoloaan ei tiedosteta, ovat he joka tapauksessa läsnä. He suojelevat jokaista ihmistä vaaroilta ja odottavat hetkeä, jolloin heiltä apua ensimmäisen kerran pyydetään. Tapaturmatilanteissa enkelit syöksyvät apuun pyytämättä  varmistaakseen sen, että elämälle laadittu suunnitelma saa mahdollisuuden toteutua eli estävät  elämän ennenaikaisen päättymisen esimerkiksi kolaritilanteissa.

Hienoa, että enkeleille on omistettu yksi kirkollinen juhlapäivä vuodessa. Tällaisen kiitollisuuden osoituksen he vähintäänkin ansaitsevat. 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: enkelit, merkitys, elämä

« Uudemmat kirjoitukset