Yhteystiedot

Puhelin:
045 897 9229
Sähköposti: nordictraico@gmail.com

Mitä intuitiot ovat - voiko omaa intuitiivisuutta kehittää ?

Perjantai 30.11.2018 klo 23:57 - Merja Sankelo

Intuitio on mielenkiintoinen ilmiö elämän arjessa. Se on välitöntä tietämistä tai tietoisuutta, joka ei perustu havaintoon eikä päättelyyn. Se on uskomista ilman evidenssiä. Intuitio voi tulla ajatuksena tai tunteena, joka valtaa mielen yllättäen ja äkillisesti. Sen johdosta ihminen vain tietää ja saa käsityksen kuinka hänen olisi hyvä tehdä, toimia tai puhua. Sen voi kokea irrallisena, yksittäisenä salamanopeana tapahtumana tai kesken rationaalista ajattelu-ja pohdintaprosessia. Myös hiljentymisen eli meditaation aikana saattaa mieleen pälkähtää yllättävä ajatus ja idea, jolla on positiivisia vaikutuksia elämään. Monet hyödyntävät intuitiota erilaisten valinta-ja päätöksentekotilanteiden ohella myös mm. luovassa työssä ja toiminnassa, johtamisessa, kasvatuksessa ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ihmisten kanssa.

Ihmisten ajattelu oli kehityksen alkuvaiheessa hyvin intuitiivista ja keskittyi arjen tilanteiden ratkaisuun, turvallisuudesta huolehtimiseen ja hengissä pysymiseen. Ei ollut tarvetta analysoida eikä järkeillä asioita sen enempää. Kun elämä alkoi monimutkaistua, kehittyi intuition rinnalle tietoinen ja rationaalinen ajattelu, joka on luonteeltaan analysoivaa, tutkivaa ja tietoiseen informaatioon perustuvaa. Tämän päivän ihminen voi olla joko rationaalisesti ajatteleva, mutta tekee kuitenkin joskus päätöksiä myös intuition pohjalta tai  intuitiivisesti ajatteleva, mutta on kuitenkin aina välillä myös rationaalinen. Näitä kahta erilaista ajattelun ja tietämisen tapaa on kuvattu myös sanonnalla "sydän sanoo yhtä ja järki toista."

Mistä intuitio sitten tulee kun se valtaa ihmisen mielen ? Onko sen takana jotain, jota ei vielä osata järjen avulla selittää? Itse uskon, että intuitio on ihmisen sisäinen ääni, jolla häntä ohjataan henkimaailmasta käsin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla tiettynä hetkenä, jotta vaikutukset ja seuraukset olisivat positiivisia. Intuitio on myös samalla maailmankaikkeuden korkeimman voiman ääni ihmisessä. Sitä käyttävät myös henkioppaat ja suojelusenkelit, jotka ovat jokaisen ihmisen apuna ja tukena maanpäällisen elämän aikana. Intuitioita voi tulla milloin tahansa, mutta ne voivat olla myös vastauksia henkimaailman auttajille esitettyyn avunpyyntöön.  Siksi on tärkeää huomioida tarkasti kaikki mieleen tulevat ajatukset ja tilanteiden herättämät tunteet. Jos haluaa saada apua ja ohjausta henkimaailmasta voi pyynnön esittää suullisesti tai kirjallisesti ja jäädä sen jälkeen hiljentyneessä tilassa kuuntelemaan ja havainnoimaan mitä itsessä tapahtuu. Joskus ei tapahdu heti mitään, vaan intuitio valtaa mielen vasta pidemmän ajan kuluttua.

Intuitio voi olla heikko tai voimakas. On selvää, että kun on todella tärkeästä ja jopa elämää uhkaavasta asiasta kysymys, voi intuitiivinen ohjaus olla hyvinkin voimakasta. Ihminen saattaa jopa kuulla äänen, joka sanoo esimerkiksi "Jarruta" tai "älä avaa ovea". Ohjauksen volyymi on heikompaa kun on kysymys vähän arkisemmasta asiasta tai tilanteesta. Ajan ja harjoitusten myötä intuition havaitseminen ja huomioiminen tulee helpommaksi ja oppii luottamaan intuition avulla saatuun ohjaukseen yhä enemmän. Intuition avulla on mahdollista edetä koko ajan oikeaan ja tarkoitettuun suuntaan elämässä sekä tehdä asioita oikea-aikaisesti eli silloin kun niillä on parhaimmat edellytykset menestyä ja onnistua. Kun oppii elämään intuition kanssa ei voi tehdä koskaan vääriä valintoja.

Jokainen ihminen on kyvykäs huomioimaan intuition ja olemaan intuitiivinen, mutta toiset ovat herkempiä kuin toiset.Väsyneenä ja stressaantuneena intuitio mykistyy. Liiallinen järkeily myös tukahduttaa intuition. Kiireisessä, suorituspainotteisessa elämässä sekä metelin keskellä on intuitiota vaikeampi tunnistaa. Intuitiokykyä voi harjaannuttaa ja kehittää varaamalla aikaa itsensä kuunteluun, reflektioon ja meditaatioon. Yksin tehdyt kävely-ja juoksulenkit sekä luonnossa oleminen antavat mahdollisuuden intuitioiden esille tulolle. Tilanteet, jolloin intuitiota voi kiittää ja tilanteet, jolloin joutuu harmittelemaan kun ei ole intuitiota kuunnellut, opettaa ihmistä intuition kanssa elämiseen. Tämän olen omakohtaisesti kokenut useita kertoja viimeisten vuosikymmenien aikana. Kun oppii kuuntelemaan itseään ja luottamaan intuitioon, tulee tärkeäksi toimia mahdollisimman nopeasti mieleen tulleen ajatuksen tai tunnekokemuksen mukaisesti.

Ihminen, joka ei usko henkimaailmaan eikä Jumalallisten voimien olemassaoloon, voi kyllä puhua intuitiosta, mutta silloin hän ajattelee, että sen taustalla on joku muu tuntematon tekijä, ei henkinen taho. Hän puhuu sattumasta ja omasta  kyvystä saada etukäteen merkkejä siitä kuinka tulee menetellä. Hän uskoo, että intuitio on olemassa kuten järki, kyky nähdä ja kuulla sekä puhua.

Kaiken kaikiaan on hienoa, että jokaisella ihmisellä on kyky saada intuitiivisia kokemuksia. Pitää vain omilla elämäntavoilla mahdollistaa intuitioiden huomioiminen sekä niiden hyödyntäminen. Intuitioon on ihana luottaa kun tietää, että se on hyväntahtoisten auttajien ja korkeimman voiman väline ohjauksen ja avun antamiseksi elämän eri tilanteissa ja vaiheissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: intuitio, ajattelu, tunne, ohjaus,

Miten myötätunto eroaa rakkaudesta ja miksi sitä tarvitaan ?

Maanantai 16.1.2017 klo 21:43 - Merja Sankelo

On olemassa positiivisia ja negatiivisia tunteita. Positiiviset tunteet edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Negatiiviset tunteet puolestaan saattavat pitkään jatkuessaan aiheuttaa ongelmia fyysisessä ja psyykkisessä terveydessä. Myötätunto ja rakkaus ovat molemmat positiivisia tunteita ja siksi niiden kokeminen on hyväksi ihmiselle.

Rakkaus on tunteena monimuotoinen. Sen sisältö ja voimakkuus vaihtelee riippuen siitä kuka tai mikä on rakkauden kohteena. Yleisesti ottaen rakkauteen sisältyy aina välittämistä, huolenpitoa, auttamista, hyväksymistä, halua tehdä hyvää sekä halua saada aikaan iloa ja onnellisuutta. Rakkauden kohde koetaan itselle tärkeäksi, sellaiseksi, jota ilman elämä on tylsää ja onnetonta. Näkisin, että myötätunto on yksi rakkauden osa-alue kuten on mm. kiitollisuus ja anteeksiantaminen; voidaan sanoa, että ilman rakkautta ei ole myötätuntoa ja ilman myötätuntoa on rakkaus vajavaista.

Myötätunto on tunne, joka liittyy toisen ihmisen hankalaan tilanteeseen, jossa hänen on epämukava olla (sisältyy esim. fyysistä tai henkistä kärsimystä ja tuskaa). Myötätuntoinen henkilö ymmärtää toisen tilanteen ja tämä ymmärrys herättää hänessä halun auttaa. Joillakin prosessi pysähtyy tähän, mutta osa vie sen konkreettiselle tasolle eli auttaa valitsemallaan tavalla hankalassa tilanteessa olevaa. Myötätunnon kokemisesta ja toisen auttamisesta tulee auttajalle hyvä mieli, joka johtaa muutoksiin aivojen toiminnassa ja kemiallisiin prosesseihin kehossa (oksitosiinin erittyminen), joiden vaikutukset ovat tutkimusten mukaan terveydelle positiivisia. Mitä useammin tallaista tapahtuu sitä parempi on terveys.

Myötätunto kiinnostaa nyt tutkijoita ympäri maailmaa. On todettu, että myötätunto laskee sydämen lyöntitiheyttä ja verenpainetta sekä vähentää siten sydänsairauksia. Se vähentää stressihormonien erittymistä, parantaa vastustuskykyä, lisää anteliaisuutta ja halua auttaa muita, lisää optimismia ja positiivisuutta, vähentää yksinäisyyden kokemusta, lisää luottamusta ihmisiin ja parantaa vuorovaikutusta heidän kanssaan. Myötätunnon kokemista edistää muut positiiviset tunteet, rauhallinen mieli, herkkyys, kyky kokea empatiaa ja sympatiaa, rohkeus, hyvyyteen pyrkiminen, hyvä ahdistuksen sietokyky ja ei-tuomitseva ajattelutapa. Estäviä tekijöitä ovat em. tunteiden ja tekijöiden puuttuminen, negatiivisten ja uhkaa luovien tunteiden ylivalta ihmisessä sekä kilpailuhenkisyys. Myötätuntoa osoittavaa ihmistä pidetään ystävällisenä ja luotettavana. Erilaisissa organisaatioissa ja yrityksissä, mm. terveysalalla, ollaan nyt kiinnostuneita myötätunnosta  henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisen, asiakaspalvelun ja toiminnan laadun sekä tuottavuuden näkökulmasta. Nähdään, että myötätuntoisuuden lisääntyminen on hyväksi kaikelle. On jopa lanseerattu lausuma: "Myötätunnolla Suomi nousuun".

Myötätunnon kokemista voidaan parantaa sitä koskevan koulutuksen ja erilaisten harjoitusten avulla. Harjoitukset, jotka stimuloivat positiivisten ja rauhoittavien tunteiden läsnäoloa jokapäiväisessä elämässä ovat hyödyllisiä. Esimerkiksi myötätuntomeditaation avulla on saatu lisättyä halua ja kykyä osoittaa myötätuntoa itselle ja toiselle ihmiselle. Myötätuntoterapiaa käytetään mm. masennuksen hoidossa, koska myötätunnon kokeminen kohottaa mielialaa  fyysisten terveysvaikutusten ohella.

Myötätunnon herääminen ja aktivointi on yksi tapa edetä rakkaustietoisuudessa kohti sen laajempaa ymmärtämistä. Myötätunto on kyky ja lahja, joka on meissä kaikissa, mutta toisilla ihmisillä motivaatio ja halu sen kokemiseen ja osoittamiseen on estynyt. Myötätunto ei yksin riitä onnelliseksi tulemiseen. Lisäksi tarvitaan rakkaudelliseen elämään sisältyvien muiden osatekijöiden toteutumista elämän arjessa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: myötätunto, rakkaus, tunne, merkitys

Kiitollisuus tunteena ja muutosvoimana

Tiistai 2.8.2016 klo 19:42 - Merja Sankelo

Kiitollisuus on positiivinen tunnetila ja sellaisena tärkeä ja voimallinen asia. Sen avulla voidaan nopeasti muuttaa omaa negatiivista mielialaa (mm. viha, masennus, katkeruus) paremmaksi ja positiivisemmaksi. Tämä on merkityksellistä, koska negatiiviset tunteet ovat kaikki myrkkyä kehon ja mielen terveydelle ja siksi niistä pitäisi päästä aina mahdollisimman nopeasti eroon. Kun ollaan kiitollisia luodaan samalla ympärille positiivista ilmapiiriä, josta muutkin pitävät. Kiitollisuus on myös sitä, että ollaan tietoisia siunauksista, lahjoista ja kaikesta hyvästä, joita elämässä on ollut ja on parhaillaan. Ilman tietoista kiitollisuutta pidetään monia asioita itsestäänselvyyksinä.

Maailmankaikkeuden korkein voima  ei määrää ketään olemaan kiitollinen, koska on olemassa luonnonlaki, joka sanoo, että jokaisella ihmisellä on vapaus tehdä päätöksiä oman elämän yksityiskohtien suhteen. Kiitollisuuden osoittaminen Jumalalle on siis vapaaehtoista. Hän kuitenkin ilahtuu aina kun joku osoittaa kiitollisuutta siitä mitä on saanut. Kiitollisuuden tunne saa liikkeelle tiettyjä toimintoja maailmankaikkeudessa, joista seuraa positiivisia ja hyviä asioita kiitollisuutta osoittaneen elämään. Kiitollisuuden tärkeys liittyy keskeisesti vetovoiman lakiin, jonka mukaan ihminen vetää puoleensa sitä, mitä ajattelee. Jos tuntee toistuvasti kiitollisuutta mielessään esimerkiksi siitä, että on terve, voi vastalahjaksi saada lisää terveyttä tai jos on kiitollinen hyvästä taloudellisesta tilanteesta voi saada lisää runsautta ja rikkautta elämään. Sanotaan, että kiitollisuus moninkertaistaa niiden asioiden toteutumisen elämässä, joista tuntee kiitollisuutta.Arkkienkeli Mikael sanoo:"Kiitollisuuden ilmaus on osoitus asioihin paneutumisesta ja omaa elämää koskevasta pohdinnasta sekä itsetuntemuksesta, joita Jumala  arvostaa luomiensa henkien elämässä. Siksi aina kun kiitollisuutta havaitaan, on siitä seurauksena eräänlainen palkkio, jonka muoto ja määrä vaihtelee tapauskohtaisesti. Jokaisen kannattaa tuntea kiitollisuutta, mutta tekokiitollisuus toki myös havaitaan ja jätetään palkitsematta. Aito kiitollisuus on osoitus sielun kypsyydestä ja sen ymmärtämisestä, mikä on itselle tärkeää ja hyväksi nykyisessä elämässä."

Kiitollisuus auttaa arvostamaan sitä, mikä elämässä on hyvää ja mieleistä. Se vie huomion pois puutteista, epäonnistumisista ja pettymyksistä. Kun koetaan kiitollisuutta omasta elämästä vähenee kateus muita ihmisiä kohtaan.  Kateellinen ihminen kiinnittää huomiota siihen, mitä toisilla on ja mitä itseltä puuttuu. Kiitollisuus on myös tie luottamukseen elämää ja universumia kohtaan, joka vapauttaa peloista. Kiitollisuus on luonnollinen osa rakkaustietoista elämää.

On olemassa erilaisia keinoja, joiden avulla voidaan kehittää kykyä tuntea kiitollisuutta. Hyväksi havaittu menetelmä on mm. kiitollisuuspäiväkirjan pitäminen; siihen kirjataan kerran viikossa ja parin kuukauden ajan kaikki asiat, jotka ovat hyvin ja joihin on tyytyväinen elämässä. Hyvät asiat voidaan käydä läpi joka aamu ja ilta joko ääneen tai hiljaa mielessä. Kiitollisuuden tunnetta voidaan kasvattaa  kiitosrukouksen avulla tai lähtemällä joka sunnuntai kiitoskävelylle, jonka aikana käydään läpi omaa elämää ja sitä, mistä voi olla kiitollinen. Voidaan myös toteuttaa hengitysharjoitus, jossa aina uloshengityksen aikana kiitetään jostain asiasta. Kiittämistä voi harjoittaa myös vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Jotta kiittäminen ei unohtuisi, voi ideoida esineen, jonka näkeminen muistuttaa kiitollisuuden osoittamisesta; esimerkiksi kiitollisuuskivi tai muu symboli yöpöydällä. Kiittämisen voi myös liittää osaksi päivittäistä hiljentymistä eli meditaatiota. Kiitosharjoitusten myötä alkaa huomata, että omassa elämässä on paljon kiitoksen arvoisia asioita. Tämä lisää tyytyväisyyttä omaan elämään.

Kiitollisuutta on tutkittu erityisesti positiivisen psykologian aihealueena. Tutkimusten mukaan kiitollisuus lisää mm. luovuutta, terveyttä, liikkumista, energisyyttä, innostusta, auttamishalua, ystävällisyyttä ja myötätuntoa toisia kohtaan, onnellisuutta sekä edistää ja lujittaa ihmissuhteita. Kiitollisuus vähentää mm. stressiä, masennusta ja tyytymättömyyttä elämään. On todettu, että erityisesti onnelliseksi itsensä kokevilla ihmisillä on taitoa olla kiitollinen. Oman elämän pohdinta mm. kiitollisuuden näkökulmasta on hyväksi henkiselle kehitykselle. Jos  toivoo lisää hyvinvointia, onnellisuutta tai muita asioita elämään,  kannattaa ilmaista kiitoksensa universumille aidosti tunteella ja mahdollisimman usein.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kiitollisuus, tunne, vaikutukset, onnellisuus