Yhteystiedot

Puhelin:
045 897 9229
Sähköposti: nordictraico@gmail.com

Mitä intuitiot ovat - voiko omaa intuitiivisuutta kehittää ?

Perjantai 30.11.2018 klo 23:57 - Merja Sankelo

Intuitio on mielenkiintoinen ilmiö elämän arjessa. Se on välitöntä tietämistä tai tietoisuutta, joka ei perustu havaintoon eikä päättelyyn. Se on uskomista ilman evidenssiä. Intuitio voi tulla ajatuksena tai tunteena, joka valtaa mielen yllättäen ja äkillisesti. Sen johdosta ihminen vain tietää ja saa käsityksen kuinka hänen olisi hyvä tehdä, toimia tai puhua. Sen voi kokea irrallisena, yksittäisenä salamanopeana tapahtumana tai kesken rationaalista ajattelu-ja pohdintaprosessia. Myös hiljentymisen eli meditaation aikana saattaa mieleen pälkähtää yllättävä ajatus ja idea, jolla on positiivisia vaikutuksia elämään. Monet hyödyntävät intuitiota erilaisten valinta-ja päätöksentekotilanteiden ohella myös mm. luovassa työssä ja toiminnassa, johtamisessa, kasvatuksessa ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ihmisten kanssa.

Ihmisten ajattelu oli kehityksen alkuvaiheessa hyvin intuitiivista ja keskittyi arjen tilanteiden ratkaisuun, turvallisuudesta huolehtimiseen ja hengissä pysymiseen. Ei ollut tarvetta analysoida eikä järkeillä asioita sen enempää. Kun elämä alkoi monimutkaistua, kehittyi intuition rinnalle tietoinen ja rationaalinen ajattelu, joka on luonteeltaan analysoivaa, tutkivaa ja tietoiseen informaatioon perustuvaa. Tämän päivän ihminen voi olla joko rationaalisesti ajatteleva, mutta tekee kuitenkin joskus päätöksiä myös intuition pohjalta tai  intuitiivisesti ajatteleva, mutta on kuitenkin aina välillä myös rationaalinen. Näitä kahta erilaista ajattelun ja tietämisen tapaa on kuvattu myös sanonnalla "sydän sanoo yhtä ja järki toista."

Mistä intuitio sitten tulee kun se valtaa ihmisen mielen ? Onko sen takana jotain, jota ei vielä osata järjen avulla selittää? Itse uskon, että intuitio on ihmisen sisäinen ääni, jolla häntä ohjataan henkimaailmasta käsin toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla tiettynä hetkenä, jotta vaikutukset ja seuraukset olisivat positiivisia. Intuitio on myös samalla maailmankaikkeuden korkeimman voiman ääni ihmisessä. Sitä käyttävät myös henkioppaat ja suojelusenkelit, jotka ovat jokaisen ihmisen apuna ja tukena maanpäällisen elämän aikana. Intuitioita voi tulla milloin tahansa, mutta ne voivat olla myös vastauksia henkimaailman auttajille esitettyyn avunpyyntöön.  Siksi on tärkeää huomioida tarkasti kaikki mieleen tulevat ajatukset ja tilanteiden herättämät tunteet. Jos haluaa saada apua ja ohjausta henkimaailmasta voi pyynnön esittää suullisesti tai kirjallisesti ja jäädä sen jälkeen hiljentyneessä tilassa kuuntelemaan ja havainnoimaan mitä itsessä tapahtuu. Joskus ei tapahdu heti mitään, vaan intuitio valtaa mielen vasta pidemmän ajan kuluttua.

Intuitio voi olla heikko tai voimakas. On selvää, että kun on todella tärkeästä ja jopa elämää uhkaavasta asiasta kysymys, voi intuitiivinen ohjaus olla hyvinkin voimakasta. Ihminen saattaa jopa kuulla äänen, joka sanoo esimerkiksi "Jarruta" tai "älä avaa ovea". Ohjauksen volyymi on heikompaa kun on kysymys vähän arkisemmasta asiasta tai tilanteesta. Ajan ja harjoitusten myötä intuition havaitseminen ja huomioiminen tulee helpommaksi ja oppii luottamaan intuition avulla saatuun ohjaukseen yhä enemmän. Intuition avulla on mahdollista edetä koko ajan oikeaan ja tarkoitettuun suuntaan elämässä sekä tehdä asioita oikea-aikaisesti eli silloin kun niillä on parhaimmat edellytykset menestyä ja onnistua. Kun oppii elämään intuition kanssa ei voi tehdä koskaan vääriä valintoja.

Jokainen ihminen on kyvykäs huomioimaan intuition ja olemaan intuitiivinen, mutta toiset ovat herkempiä kuin toiset.Väsyneenä ja stressaantuneena intuitio mykistyy. Liiallinen järkeily myös tukahduttaa intuition. Kiireisessä, suorituspainotteisessa elämässä sekä metelin keskellä on intuitiota vaikeampi tunnistaa. Intuitiokykyä voi harjaannuttaa ja kehittää varaamalla aikaa itsensä kuunteluun, reflektioon ja meditaatioon. Yksin tehdyt kävely-ja juoksulenkit sekä luonnossa oleminen antavat mahdollisuuden intuitioiden esille tulolle. Tilanteet, jolloin intuitiota voi kiittää ja tilanteet, jolloin joutuu harmittelemaan kun ei ole intuitiota kuunnellut, opettaa ihmistä intuition kanssa elämiseen. Tämän olen omakohtaisesti kokenut useita kertoja viimeisten vuosikymmenien aikana. Kun oppii kuuntelemaan itseään ja luottamaan intuitioon, tulee tärkeäksi toimia mahdollisimman nopeasti mieleen tulleen ajatuksen tai tunnekokemuksen mukaisesti.

Ihminen, joka ei usko henkimaailmaan eikä Jumalallisten voimien olemassaoloon, voi kyllä puhua intuitiosta, mutta silloin hän ajattelee, että sen taustalla on joku muu tuntematon tekijä, ei henkinen taho. Hän puhuu sattumasta ja omasta  kyvystä saada etukäteen merkkejä siitä kuinka tulee menetellä. Hän uskoo, että intuitio on olemassa kuten järki, kyky nähdä ja kuulla sekä puhua.

Kaiken kaikiaan on hienoa, että jokaisella ihmisellä on kyky saada intuitiivisia kokemuksia. Pitää vain omilla elämäntavoilla mahdollistaa intuitioiden huomioiminen sekä niiden hyödyntäminen. Intuitioon on ihana luottaa kun tietää, että se on hyväntahtoisten auttajien ja korkeimman voiman väline ohjauksen ja avun antamiseksi elämän eri tilanteissa ja vaiheissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: intuitio, ajattelu, tunne, ohjaus,