Henkinen kasvu kohti hyvyyttä ja rakkautta – miten voi edetä?

Henkisellä kasvulla tarkoitetaan tässä yhteydessä prosessia, jonka tavoitteena on tulla ihmiseksi, joka on täynnä hyvyyttä ja rakkautta, eli ei tee pahaa kenellekään ajatuksissa, sanoissa eikä teoissa. Tähän tavoitteeseen pyrkiminen edellyttää voimakasta tahtoa, määrätietoisuutta, asioihin tarttumista, vastuunottamista omasta elämästä sekä hyvää arkipäivän elämän hallintaa.


Prosessin voi käynnistää osoittamalla hyväksyntää ja rakkautta itseään kohtaan. Rakkautta voi osoittaa itselleen pitämällä hyvää huolta omasta fyysisestä hyvinvoinnista ja kehosta; kiinnittämällä huomiota siihen, mitä syö ja juo sekä kuinka paljon harrastaa liikuntaa. Kun pitää huolta itsestä, osoittaa samalla kiitollisuutta universumille siitä, että on saanut mahdollisuuden syntyä tänne maanpäälle kokemaan ja oppimaan lisää rakkaudesta. Seuraavaksi voi edetä huolehtimaan siitä, että elämä on henkisesti hyvää ja sellaista, kun haluaa sen olevan. Kokemus onnellisuudesta ja elämästä nauttiminen on tärkeää, koska jos elämä on epätyydyttävää ja kokee itsensä onnettomaksi ja surulliseksi, ei jää energiaa itsensä kehittämiseen, vaan voimat kuluvat elämästä selviytymiseen.


Henkisen kehityksen perusta on itsetutkiskelussa sekä itsensä tietoisessa kehittämisessä. Itsetutkiskelu voi alkaa pohdinnalla, että minkälainen on ihmisenä, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, mistä unelmoi, onko tyytyväinen tähänastiseen elämään vai kaipaako siihen jotain uutta ja erilaista sisältöä. Pohdinnan seurauksena voi asettaa tavoitteita itsensä kehittämiselle; esimerkiksi joidenkin luonteenpiirteiden tai vuorovaikutustilanteisiin liittyvien reagointitapojen osalta. Itsensä kehittämiseen saattaa liittyä monenlaisia muutosten tarpeita elämässä, ja siksi eteneminen voi olla hidasta tai nopeaa; kaikki riippuu ihmisestä itsestään ja siitä kuinka tarmokkaasti hän tarttuu asioihin ja havaittuihin muutostarpeisiin. Välillä on pysähdyttävä tekemään uutta inventaariota omasta elämästä; löytyisikö itsestä vielä jotain kehitettävää.


Ajattelu on tärkeässä roolissa, kun haluaa kehittyä hyvyydessä ja rakkaudessa. Positiivisuus on ensi askel rakkauden tiellä. Itsensä kehittämisen voi aloittaa vähentämällä negatiivista ajattelua ja lisäämällä positiivisuutta. Kannattaa pitää mielessä, että se mitä ajattelee, yleensä toteutuu eli kannattaa ajatella vain sellaista, jonka oikeasti haluaa toteutuvan. Kiitollisuus ja anteeksiantaminen ovat keinoja ylläpitää positiivisuutta. Tunteet vaikuttavat keskeisesti omaan olotilaan. Siksi olisi ylläpidettävä myönteisiä tunteita ja vältettävä kaikin tavoin negatiivisia tunteita, kuten vihaa ja kateutta. Intuitioiden huomioiminen ja niihin luottaminen on osa henkistä elämää.


Kun haluaa elää rakkautta ja viestiä rakkautta muille, on puhuminen keskeisessä asemassa. On tärkeää, että ei tuota puheella pahaa mieltä toiselle; vältetään toisten arvostelua ja tuomitsemista sekä käytetään puheessa vain positiivisia ilmauksia. Läheisten kesken on tärkeää sanoa ääneen, että rakastaa heitä; ajatuksia ei pysty kukaan lukemaan. Rakkauden pukeminen sanoiksi on monelle kaikkein vaikeinta; ajatusten ja tekemisten hallinta onnistuu helpommin. Ihminen on luotu ahkeroimaan ja toimimaan. Tekemisen avulla voi kertoa universumille mitä haluaa ja mitä tavoittelee elämässä. Tekojen ja toiminnan välityksellä voi tuoda esille myös rakkautta muita kohtaan; esimerkiksi auttamalla läheisiä ja muita ihmisiä eri tavoin.


Koska henkinen kehitys mahdollistuu paremmin, kun ihminen kokee itsensä onnelliseksi, on tärkeää elää universaalisten lakien mukaisesti (mm. anteeksiantaminen, kiitollisuus, Karman laki, rakkaus, valinnan vapaus, vastuullisuus omasta elämästä, vetovoiman laki). Avaintekijä henkiseen kasvuun on vuorovaikutuksessa oleminen muiden ihmisten kanssa. Parisuhde ja perhe, ystävät, naapurit ja sukulaiset, työtoverit ja ihmiset erilaisissa harrastusyhteisöissä, antavat hyviä mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle. Erakkona eläminen sisältää vain vähän sellaisia oppimistilanteita, joita tarvitaan henkiseen kasvuun.


Hiljentyminen ja ajan varaaminen omaa elää koskeville pohdinnoille on keskeinen edellytys, kun haluaa muuttaa itseään paremmaksi ihmiseksi. Kiireen keskellä ei ole aikaa pysähtyä pohtimaan omaa elämää. Säännöllinen yhteys kaikkea elollista yhdistävän universaalin energian kanssa on tärkeää. Se auttaa ja tukee kehitystä sekä vahvistaa uskoa omiin pyrkimyksiin ja pitää oikealla tiellä huonoissakin elämäntilanteissa. Tuo yhteys, joka edellyttää hiljentymistä, jota myös meditaatioksi kutsutaan, antaa voimaa ja energiaa, jonka johdosta ihminen jaksaa paremmin elää rakkauden hengen mukaista elämää. Henkiseen kasvuun ja kehitykseen voi saada apua, tukea ja ohjausta omilta henkimaailman auttajilta ja yhteyshenkilöiltä, jos näin haluaa.


Henkisestä kehityksestä kiinnostuneiden olisi hyvä hakeutua samankaltaisten henkilöiden seuraan. Yhteiset tapaamiset mahdollistavat keskustelun yhteisistä tärkeistä asioista sekä rohkaisun ja tuen saannin muilta omalle henkiselle kehitykselle. Monet henkisen polun kulkijat ovat nyt hyvin yksinäisiä kiinnostuksensa kanssa. Elämä voi muodostua tarpeettoman tylsäksi, jos ei ole mahdollisuuksia keskusteluun samoin ajattelevien kanssa.


Henkisestä kehityksestä kiinnostuneiden ei kannata ottaa turhia paineita etenemisestä, eikä asettaa itselleen liian tiukkoja vaatimuksia, koska merkittäviä edistysaskelia tapahtuu vasta, kun on jumalallisten aikataulujen ja suunnitelmien mukaisesti oikea aika. Riittää, kun on aktiivinen, kuuntelee sisintään ja pyrkii tekemään parhaansa. Välillä saattaa tulla epäonnistumisiakin rakkauden ja hyvyyden opettelussa, mutta niiden suhteen kannattaa olla armollinen itselleen, eikä harmitella liikaa tapahtunutta. Yrittäminen on tärkeintä.

0
Feed

Jätä kommentti